شنبه 23 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1396/02/06 11:43 بازدید: 1684

شرح وظایف

 1. تدوین برنامه اجرایی پدافند غیر عامل استان در حوزه های مختلف.
 2. فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیر عامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
 3. شناسایی و طبقه بندی زیر ساختها مراکز و تاسیسات در سطح استان و شهرستانهای تابعه.
 4. تهیه برآورد تهدیدات استان(تهدیدات خارجی،تهدیدات امنیتی ...).
 5. تهیه فهرست آسیب پذیری های استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها.
 6. اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
 7. بررسی و تایید طرح های پدافند غیر عامل پروژه های حساس و مهم استانی بر اساس تقدم تبیین شده.
 8. تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان و واحد های استانی دستگاههای اجرایی.
 9. طرح ریزی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیر عامل مصوب استانی.
 10. اجرای راهبردها و سیاست های کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در استان و شهرستانهای آنها.
 11. هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
 12. برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیر عامل استان و ارائه برای تصویب.
 13. تشکیل جلسات پدافند غیر عامل استانی وپیگیری مصوبات.
 14. اطلاع رسانی مناسب و ایجاد آرامش روانی و روحی برای مردم و مقابله با عملیات روانی دشمن و ایمن سازی زیرساختهای آن.
 15. همکاری در اجرای طرح های پدافند غیر عامل ملی در صورت نیاز.
دولت و ملت همدلی و همزبانی